História


 
2010
Po viac ako pätnásťročnej tradícii stavebnej činnosti sa spoločnosť STAPRAS, s.r.o. zdokonaľuje v stavebných profesiách. V značnej miere je to ovplyvnené modernými stavebnými technológiami, ktoré kladú čoraz väčší dôraz na precíznosť spracovania a prípravy. Pracovníci sa preto priebežne zdokonaľujú sa v kontaktných zatepľovacích systémoch, na výmene okien a dverí a pod. Spoločnosť STAPRAS, s.r.o. pokračuje na výstavbách rodinných domov, administratívnych budov, rekonštrukciách, opravách fasády a podobne. Profesný záber sa čiastočne zužuje na špecifické profesie, ktoré by mali zabezpečiť zvýšenú kvalitu dodanej stavebnej „služby“.

2004
Stavebná firma nadväzuje na viac ako desaťročnú tradíciu firmy, ktorá fungovala na základe živnostenského oprávnenia pod názvom Marián Metes – Stapras od roku 1992 a spoločnosti Intermonstav s.r.o. od roku 1994 (na území ČR) a transformuje sa na spoločnosť STAPRAS, s.r.o.

2002
Na začiatku roku sa dokončil projekt STK Námestovo pre firmu EMADE, s.r.o. a paralelne beží veľa relatívne malých a stredných zákaziek stavebnej výroby. Firma realizovala výstavbu viacerých rodinných domov, rad štátnych, prípadne obecných zákaziek a veľké množstvo opráv a rekonštrukcií.

2001
V roku 2001 sa začína rad zákaziek na výstavbe supermarketov a hypermarketov na celom území SR a tiež území ČR. Firma má veľký záber odborných profesií, hlavne veľkoplošné debnenia a hrubé stavby. Vplyv zahraničných investorov je pre firmu STAPRAS v rámci subdodávok značným prínosom.

2000
Firma pracuje na vlastnom projekte výstavby areálu. Znižuje sa stav vozového parku a kladie sa dôraz na stavebnú výrobu. Je tu rozvoj najmä profesijných stavebných činností. V tomto roku je vlastný projekt predaný spoločnosti EMADE, s.r.o. . Ide o areál Stanice technickej kontroly motorových vozidiel, kancelárske priestory a pod.

1997
Firma začína rozširovať aktivity ako vo výstavbe jednoduchých stavieb rodinných domov, výrobných priestorov firiem, rekonštrukcie hotelových zariadení a galérií, a tiež aj v náročnejších zákazkách a to hlavne profesionálnym debnením (DOKA, PERI, MEVA a pod. )

1994
V priebehu roku 1994 je firma vedľajšími vplyvmi nútená rozdeliť aktivity na území Slovenskej republiky a Českej republiky. Stavebná výroba funguje s vlastnou subjektivitou INTERMONSTAV Vlachovice, s.r.o. so sídlom vo Vlachoviciach na Morave.

1993
V období roku 1993 sa miesto pôsobenia stavebnej výroby približuje naspäť k domácej pôde na Stredné Čechy a Moravu. Samozrejme zostávajú aj aktivity na území dnešného Slovenska a to najmä na Orave. V dopravných službách sa začína prejavovať rozdelenie republík, ako negatívum a to hlavne v legislatíve.

1992
Dopravná činnosť, ktorú firma vykonávala bola prevažne na území dnešnej Českej republiky. Postupne pribudli na území ČR ( dnešného „karlovarska“ ) aj silné aktivity stavebnej činnosti.

1991
Oravská stavebná firma Marián Metes – STAPRAS bola založená v roku 1991 ( podľa vtedy platnej vyhlášky 105/1990 Z. z.) a od roku 1992 funguje na základe vydania Živnostenského listu, podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, evidovaného na Okresnom úrade v Námestove pod číslom živnostenského registra 507-2067. Základom bola fyzická osoba spolu s desiatkou živnostníkov, ktorá sa zaoberala hlavne poskytovaním stavebných a dopravných služieb, ktoré boli v tej dobe žiadané.